Regulamin Lombardu KLT

REGULAMIN

Umowa przedwstępna kupna sprzedaży w  Lombardzie KLT

1.       Lombard KLT świadczy usługi w zakresie skupu i sprzedaży przedmiotów .

Ustalona w umowie kwota wypłacana jest od ręki bez zbędnych formalnośc

2.       Umowę sporządzamy na podstawie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy należące do Klienta.

3.       Osoba przynosząca towar do lombardu musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat).

4.       Przedmiot umowy musi być własnością strony naszej umowy. Nie może stanowić zastawu bądź zabezpieczenia majątkowego w toczącym się postępowaniu karnym, nie może pochodzić z przestępstwa. Podpisując umowę Klient jednocześnie oświadcza, iż pozostawione rzeczy stanowią jego wyłączną własność i nie są obciążone prawem firm i osób trzecich oraz nie pochodzą z przestępstwa.

5.       Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Każdorazowo ustalamy dogodne dla obu stron warunki umowy.

6.       Warunki umowy:

1)      Sporządzamy umowę przedwstępną kupna sprzedaży. Zaliczkę na poczet ceny wypłacamy od ręki po zawarciu w/w umowy.

2)      Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie potwierdza odbiór określonej w umowie kwoty.

3)      Od umowy możesz odstąpić – po zapłacie odstępnego(kary umownej) i zwrocie wcześniej wypłaconej zaliczki w terminie przewidzianym w umowie. Standardowo jest to okres 7-31 dni. Termin ten może zostać wydłużony na zasadach określonych w umowie Nieodstąpienie od umowy skutkuje zawarciem umowy ostatecznie przenoszącej własność na lombard.